Ïã¸Û±¾¸Ų̂ÏÖ³¡±¨Âë-×î½ü10ÆÚ¿ª½±¼Ç¼

ÍêÕû°æÏÔʾ 5733557656 Ö»ÏÔºÅÂë  2047522008 ´óС˳Ðò (509) 595-5944
Õ¾³¤ÍƼö£º48.9
½ÁÖéÈÕÆÚ ÆÚÊý ƽÂë(Áù¸öÕýÂë) ÌØÂë ÉúФ µ¥Ë« ²¨É« ´óС ÎåÐÐ ÌØÍ· βÊý ºÏµ¥Ë« ¼ÒÒ° ÃÅÊý ¶Îλ ÒõÑô ÌìµØ ¼ªÐ× ºÚ°× ɫФ ±Ê»­ ÄÐÅ® ×ܺ͵¥Ë«
2018/10/20119ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê10ÔÂ20ÈÕ
ÐÇÆÚÁù
Å©Àú:9ÔÂ12ÈÕ
É·¶« ¼¦›_ÍÃ

22
Å£
42
Éß
13
¹·
25
¹·
10
Å£
40
Ñò
10
Å£
13
¹·
22
Å£
25
¹·
40
Ñò
42
Éß
05
Âí
Âíµ¥ÂÌСľ 0Í· 5β05ºÍµ¥¼ÒÇÝ1ÃÅ1¶ÎÒõÌ켪ºÚºìФµ¥±ÊÄÐ(157)¡Ü175µ¥
2018/10/16118ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê10ÔÂ16ÈÕ
ÐÇÆÚ¶þ
Å©Àú:9ÔÂ8ÈÕ
É·¶« Éߛ_Öí

45
Ȣ
07
Áú
11
Êó
19
Áú
46
Å£
32
ÍÃ
07
Áú
11
Êó
19
Áú
32
ÍÃ
45
Ȣ
46
Å£
37
¹·
¹·µ¥À¶´ó½ð 3Í· 7β10ºÍË«¼ÒÇÝ4ÃÅ6¶ÎÒõµØÐ×°×À¶Ð¤Ë«±ÊÄÐ(197)¡Ý176µ¥
2018/10/14117ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê10ÔÂ14ÈÕ
ÐÇÆÚÈÕ
Å©Àú:9ÔÂ6ÈÕ
É·Î÷ ÍÛ_¼¦

43
Áú
24
Öí
08
ÍÃ
34
Å£
21
Ȣ
14
¼¦
08
ÍÃ
14
¼¦
21
Ȣ
24
Öí
34
Å£
43
Áú
01
¹·
¹·µ¥ºìС½ð 0Í· 1β01ºÍµ¥¼ÒÇÝ1ÃÅ1¶ÎÒõµØÐ×°×À¶Ð¤Ë«±ÊÄÐ(145)¡Ü175µ¥
2018/10/11116ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê10ÔÂ11ÈÕ
ÐÇÆÚËÄ
Å©Àú:9ÔÂ3ÈÕ
É·ÄÏ Êó›_Âí

42
Éß
19
Áú
29
Âí
07
Áú
39
ºï
09
Ȣ
07
Áú
09
Ȣ
19
Áú
29
Âí
39
ºï
42
Éß
41
Âí
Âíµ¥À¶´óľ 4Í· 1β05ºÍµ¥¼ÒÇÝ5ÃÅ6¶ÎÒõÌ켪ºÚºìФµ¥±ÊÄÐ(186)¡Ý176Ë«
2018/10/09115ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê10ÔÂ09ÈÕ
ÐÇÆÚ¶þ
Å©Àú:9ÔÂ1ÈÕ
É·±± ¹·›_Áú

45
Ȣ
18
Éß
44
ÍÃ
07
Áú
27
ºï
09
Ȣ
07
Áú
09
Ȣ
18
Éß
27
ºï
44
ÍÃ
45
Ȣ
15
ºï
ºïµ¥À¶Ð¡Ë® 1Í· 5β06ºÍË«Ò°ÊÞ2ÃÅ3¶ÎÑôÌìÐ׺ÚÂÌФ˫±ÊÄÐ(165)¡Ü175µ¥
2018/10/06114ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê10ÔÂ06ÈÕ
ÐÇÆÚÁù
Å©Àú:8ÔÂ27ÈÕ
É·Î÷ Ñò›_Å£

49
¹·
35
Êó
39
ºï
44
ÍÃ
10
Å£
02
¼¦
02
¼¦
10
Å£
35
Êó
39
ºï
44
ÍÃ
49
¹·
08
ÍÃ
ÍÃË«ºìС»ð 0Í· 8β08ºÍË«Ò°ÊÞ1ÃÅ2¶ÎÑôÌ켪ºÚºìФ˫±ÊÅ®(187)¡Ý176µ¥
2018/10/04113ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê10ÔÂ04ÈÕ
ÐÇÆÚËÄ
Å©Àú:8ÔÂ25ÈÕ
É·¶« Éߛ_Öí

34
Å£
35
Êó
45
Ȣ
19
Áú
13
¹·
46
Å£
13
¹·
19
Áú
34
Å£
35
Êó
45
Ȣ
46
Å£
27
ºï
ºïµ¥ÂÌ´óË® 2Í· 7β09ºÍµ¥Ò°ÊÞ3ÃÅ4¶ÎÑôÌìÐ׺ÚÂÌФ˫±ÊÄÐ(219)¡Ý176µ¥
2018/10/02112ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê10ÔÂ02ÈÕ
ÐÇÆÚ¶þ
Å©Àú:8ÔÂ23ÈÕ
É·Î÷ ÍÛ_¼¦

13
¹·
49
¹·
28
Ñò
18
Éß
23
Êó
33
Ȣ
13
¹·
18
Éß
23
Êó
28
Ñò
33
Ȣ
49
¹·
19
Áú
Áúµ¥ºìС»ð 1Í· 9β10ºÍË«Ò°ÊÞ3ÃÅ3¶ÎÒõÌ켪ºÚÀ¶Ð¤µ¥±ÊÄÐ(183)¡Ý176µ¥
2018/09/29111ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê09ÔÂ29ÈÕ
ÐÇÆÚÁù
Å©Àú:8ÔÂ20ÈÕ
É·ÄÏ Êó›_Âí

38
¼¦
31
Áú
37
¹·
34
Å£
35
Êó
09
Ȣ
09
Ȣ
31
Áú
34
Å£
35
Êó
37
¹·
38
¼¦
16
Ñò
ÑòË«ÂÌСˮ 1Í· 6β07ºÍµ¥¼ÒÇÝ2ÃÅ3¶ÎÑôµØ¼ªºÚÀ¶Ð¤Ë«±ÊÅ®(200)¡Ý176Ë«
2018/09/27110ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê09ÔÂ27ÈÕ
ÐÇÆÚËÄ
Å©Àú:8ÔÂ18ÈÕ
É·±± ¹·›_Áú

48
Öí
49
¹·
17
Âí
14
¼¦
30
Éß
46
Å£
14
¼¦
17
Âí
30
Éß
46
Å£
48
Öí
49
¹·
36
Öí
ÖíË«À¶´óË® 3Í· 6β09ºÍµ¥¼ÒÇÝ4ÃÅ6¶ÎÒõÌìÐ×°×ÂÌФµ¥±ÊÅ®(240)¡Ý176Ë«

2018Ä꡾±¾¸Ų̂ÏÖ³¡±¨Âë¡¿ÊôÐÔ֪ʶ¶ÔÕÕ±í

Çë°´¼üÅÌ Ctrl+F ¿ìËÙ²éÕÒ
Ê®¶þÉúФ
 • ¹·[³å Áú]
   01    13    25    37    49  
 • ¼¦[³å ÍÃ]
   02    14    26    38  
 • ºï[³å »¢]
   03    15    27    39  
 • Ñò[³å Å£]
   04    16    28    40  
 • Âí[³å Êó]
   05    17    29    41  
 • Éß[³å Öí]
   06    18    30    42  
 • Áú[³å ¹·]
   07    19    31    43  
 • ÍÃ[³å ¼¦]
   08    20    32    44  
 • »¢[³å ºï]
   09    21    33    45  
 • Å£[³å Ñò]
   10    22    34    46  
 • Êó[³å Âí]
   11    23    35    47  
 • Öí[³å Éß]
   12    24    36    48  
Îå ÐÐ
½ð  05     06     13     14     21     22     35     36     43     44    ºï¡¢¼¦
ľ  03     04     17     18     25     26     33     34     47     48    »¢¡¢ÍÃ
Ë®  02     09     10     23     24     31     32     39     40    Êó¡¢Öí
»ð  01     11     12     19     20     27     28     41     42     49    Éß¡¢Âí
ÍÁ  07     08     15     16     29     30     37     38     45     46    Å£¡¢Áú¡¢Ñò¡¢¹·
²¨ É«
ºì²¨  01    02    07    08    12    13    18    19    23    24    29    30    34    35    40    45    46 
À¶²¨  03    04    09    10    14    15    20    25    26    31    36    37    41    42    47    48 
Â̲¨  05    06    11    16    17    21    22    27    28    32    33    38    39    43    44    49 
ºÏÊýµ¥Ë«
ºÏÊýµ¥  01    03    05    07    09    10    12    14    16    18    21    23    25    27    29    30    32    34    36    38    41    43    45    47    49 
ºÏÊýË«  02    04    06    08    11    13    15    17    19    20    22    24    26    28    31    33    35    37    39    40    42    44    46    48 
ÉúФÊôÐÔ
¼ÒÇÝ: Å£¡¢Âí¡¢Ñò¡¢¼¦¡¢¹·¡¢Öí ¼ªÃÀ: Íá¢Áú¡¢Éß¡¢Âí¡¢Ñò¡¢¼¦ ÒõÐÔ: Êó¡¢Áú¡¢Éß¡¢Âí¡¢¹·¡¢Öí
Ò°ÊÞ: Êó¡¢»¢¡¢Íá¢Áú¡¢Éß¡¢ºï Ð׳ó: Êó¡¢Å£¡¢»¢¡¢ºï¡¢¹·¡¢Öí ÑôÐÔ: Å£¡¢»¢¡¢Íá¢Ñò¡¢ºï¡¢¼¦
µ¥±Ê: Êó¡¢Áú¡¢Âí¡¢Éß¡¢¼¦¡¢Öí ÌìФ: Íá¢Âí¡¢ºï¡¢Öí¡¢Å£¡¢Áú °×±ß: Êó¡¢Å£¡¢»¢¡¢¼¦¡¢¹·¡¢Öí
Ë«±Ê: »¢¡¢ºï¡¢¹·¡¢Íá¢Ñò¡¢Å£ µØФ: Éß¡¢Ñò¡¢¼¦¡¢¹·¡¢Êó¡¢»¢ ºÚÖÐ: Íá¢Áú¡¢Éß¡¢Âí¡¢Ñò¡¢ºï
ŮФ: Íá¢Éß¡¢Ñò¡¢¼¦¡¢Öí£¨Î幬Ф£©
ÈýºÏ: ÊóÁúºï¡¢Å£Éß¼¦¡¢»¢Âí¹·¡¢ÍÃÑòÖí ºìФ: Âí¡¢Íá¢Êó¡¢¼¦
ÄÐФ: Êó¡¢Å£¡¢»¢¡¢Áú¡¢Âí¡¢ºï¡¢¹· ÁùºÏ: ÊóÅ£¡¢Áú¼¦¡¢»¢Öí¡¢ÉߺÍù·¡¢ÂíÑò À¶Ð¤: Éß¡¢»¢¡¢Öí¡¢ºï
ÇÙ£ºÍÃÉß¼¦ Æ壺ÊóÅ£¹· Ê飺»¢ÁúÂí »­£ºÑòºïÖí Î帣Ф Êó¡¢»¢¡¢Íá¢Éß¡¢ºï[Áú]¡£ ÂÌФ: Ñò¡¢Áú¡¢Å£¡¢¹·